Verkennen

In dit project verkennen we de kwaliteit van afstromend regenwater van straten op basis van nationale en internationale literatuur en werken we toe naar een kader waar de waterkwaliteit voor infiltratie aan moet voldoen. Daarnaast inventariseren we bestaande systemen en ontwerpen. Deze informatie en het kader vormen de randvoorwaarden voor een te innoveren praktische en geïntegreerde ‘nature based’ oplossing waarmee de vervuiling die van de straten meekomt wordt afgevangen en zo mogelijk afgebroken alvorens het water te hergebruiken voor plantengroei of grondwater aanvulling. De oplossing is inpasbaar in dicht stedelijk gebied, blijft hydraulisch goed functioneren, is goed te onderhouden en is zo veel mogelijk circulair in materialengebruik.

Leren, ontwerpen en testen

Het project kent een inventariserende fase betreffende “succesful-practice” van bestaande ontwerpen en “current design” dat als startpunt wordt genomen voor het nieuw te ontwikkelen systeem. Daarnaast wordt in deze fase bepaalt welke kwaliteit van afstromend regenwater, onder welke omstandigheden verwacht kan worden en wat de (boven)wettelijke kaders zijn waar de effluentkwaliteit van het nieuwe filtersysteem aan moet voldoen. Vervolgens worden nieuwe materialen van de industriële partners onderzocht op zuiveringsrendement en wordt op basis hiervan een ‘Nature based‘ filtersysteem ontworpen wat praktisch toepasbaar en onderhoudbaar is in de openbare ruimte. De mogelijke innovatieve filtermedia (o.a. minerale wollen, schimmelculturen en innovatieve geotextielen) en het ontwikkelde filtersysteem (innovatieve combinatie van de nieuwe materialen) wordt eerst in een laboratorium omgeving getest, waarna er een pilot-scale testopstelling in de betrokken gemeente gebouwd en gemonitord. Deze laatste testopstelling is cruciaal om onder daadwerkelijke ‘straatcondities’ de performance van het concept te onderzoeken.

Toepassen

Binnen het project werken we op basis van een inventarisatie en analyse van (bestaande en aanstaande) wet-en regelgeving, succesfull practice en nieuwe en bestaande materialen, met een nieuw geintergreerd ontwerp van de succesvolle onderdelen, via een laboratorium-test, toe naar een praktisch toepasbaar filtersysteem in de praktijk waarmee de kwaliteit van infiltratiewater afkomstig van straten verbetert, rekening houdend met verschillende bui-intensiteiten, zowel qua gesuspendeerde deeltjes als in het water aanwezige verontreinigingen.

Hiermee neemt het verstoppingsrisico van infiltratievoorzieningen af en blijft het grondwater beter beschermd tegen verontreiniging.

Planning